รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเฉพาะกิจ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี

28 มิถุนายน 2564

   ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน โดยเปิดรับสัมครตั้งแต่วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร 098-832-8794